Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia i korzystania z usług w serwisie dreamslim.pl

 • 1 Postanowienia ogólne

Art. 1
Właścicielem Cateringu Dietetycznego Dreamslim zwanego dalej Firmą oraz administratorem serwisu internetowego dreamslim.pl jest firma 4G S.C. Małgorzata Gil, Karolina Gil z siedzibą pod adresem: ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 01-615 Warszawa.

Art. 2
Klientem Firmy może zostać każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego Państwa oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamówienia usługi oferowanej w serwisie dla osoby nieletniej może dokonać jej prawny opiekun, biorąc pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

Art. 3
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego Dreamsilm. W zależności od wybranego planu żywieniowego, jest to 5-cio posiłkowy zestaw o określonej wartości energetycznej. Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie oraz posiada etykietę, na której znajdują się: nazwa posiłku i dane Klienta. Każdy zestaw dań spakowany jest w papierową torbę ekologiczną, opatrzoną naklejką informacyjną o rodzaju planu żywieniowego, numerem klienta oraz adresem Klienta, na co Klient wyraża zgodę.

Art. 4

Posiłki pakowane są w dwa rodzaje kolorowych pojemników. Posiłki znajdujące się w pojemnikach z czarnego tworzywa można podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, lecz nie można w piecach standardowych. Przed obróbką termiczną należy zdjąć z nich folię ochronną. Posiłki znajdujące się w pojemnikach z przeźroczystego tworzywa nie nadają się do żadnej obróbki termicznej.

Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 C.

 • 2 Zamawianie usług Firmy

Art.1
Klient Firmy składając zamówienie potwierdza fakt, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zawierającego Politykę prywatności i akceptuje jego wszystkie postanowienia .
Złożenie zamówienia w serwisie Dreamslim jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści powyższego Regulaminu.

Art. 2
Zamówienia na catering dietetyczny Dreamslim można dokonać na 3-y sposoby :

 • on-line na stronie serwisu poprzez formularz dostępny na stronie dremslim.pl. Składanie zamówień trwa 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W tym celu należy wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny oraz. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującym brzmieniu: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu dreamslim.pl zawierający Politykę prywatności’’
 • wysyłając wiadomość e-mail z zamówieniem na adres: zamowienia@dreamslim.pl W wiadomości e-mail należy podać:
  – wybrany rodzaj i liczbę zamawianych zestawów dietetycznych, ich kaloryczność, liczbę posiłków dziennie oraz terminy
  dostaw
  – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane
  teleadresowe wraz ze szczegółami dostawy, godzinę, do której powinna zostać dostarczona dieta (od godziny 06:00 do
  11:00), inne informacje (choroby, alergie, nietolerancje pokarmowe)
  – wyrazić zgodę na zawarcie umowy poprzez wyrażenie woli zakupu określonych w wiadomości e-mail zestawów dietetycznych Dreamslim
 • telefonicznie pod numerem 660 222 512

Bieżąca obsługa Klienta i przyjmowanie i realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Art. 3
Po dokonaniu zamówienia Firma wysyła potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres poczty e-mail. Elektroniczne potwierdzenie zawiera następujące dane Klienta: wybrany plan żywieniowy, harmonogram dostaw, kwotę do zapłaty wraz z danymi niezbędnymi do dokonania płatności. Klient zobowiązany jest poinformować o ewentualnych nieprawidłowościach w przesłanym potwierdzeniu zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku braku takiej informacji po upływie tego terminu przesłane dane uważa się za zweryfikowane i potwierdzone.

Art. 4
Firma realizuje zamówienie w miejscu i dniu określonym przez Klienta, jednakże nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu.

Art. 5
Podczas składania zamówienia Klient zobowiązuje się poinformować o wszystkich przeciwwskazaniach i problemach zdrowotnych, które go dotyczą, tj. aktualnym stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, stanie fizjologicznym (okres ciąży i karmienia piersią), przebytych chorobach, alergiach i nietolerancjach.

Art. 6
W przypadku gdy Klient zataja informacje wymienione w art. 6, Firma nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za efekty stosowanych diet.

Art. 7
Właściciel Firmy nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkody powstałe w wyniku udzielenia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub odmowy udzielenia informacji dotyczącej stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań Klienta do korzystania z usług Firmy.

 • 3 Płatności

Art. 1
W przypadku braku płatności za zamówioną usługę w wymaganym terminie, umowa nie zostanie zawarta, zaś zamówienie zrealizowane.

Art. 2
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje elektroniczne jego potwierdzenie, o którym była mowa w art.2, pkt.4 regulaminu. Potwierdzenie zamówienia zawiera wszystkie wcześniej ustalone szczegóły zamówienia: zamówienia, dostawy oraz płatności. Dokument ten jest dla Klienta podstawą do dokonania płatności za zamawianą usługę.

Art. 3
Płatność dokonywana jest przelewem bankowym za cały okres usługi realizowanej przez Firmę z góry w wyznaczonym terminie. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe PKO BP o nr 39 1020 1026 0000 1702 0374 0982 (w tytule należy podać imię i nazwisko Klienta) lub przelewem on-line drogą elektroniczną  . Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną dla Firmy jest Krajowy Integrator Płatności S.A.
Ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta jest wpływ pieniędzy na konto bądź przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu na adres: zamowienia@dreamslim.pl

Art. 4
Firma dostarczy Klientowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT w przypadku jeżeli Klient zażądała ich wystawienia przy dokonaniu zamówienia a w przypadku faktury VAT Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.

 • 4 Dostawa

Art. 1
Dostawa posiłków Firmy odbywa się od poniedziałku do soboty włącznie, w godzinach od 3:00 do 10:00, na wskazany w zamówieniu adres w wybranym przez Klienta 2-u godzinnym przedziale czasowym. Posiłki na niedzielę dowożone są razem z posiłkami na sobotę.

Art. 2
Szczegóły dostaw posiłków ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Widoczne są w wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie zamówienia.

Art. 3
Firma zapewnia bezpłatną dostawę na terenie administracyjnym Warszawy. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub elektroniczną z pracownikami biura obsługi Klienta Firmy.

Art. 4
Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodebranie w ustalonym czasie i miejscu zamówienia przez Klienta ani zaginięcie paczki w przypadku złożenia dyspozycji dostarczania diety w sposób inny niż do rąk własnych Klienta. W takim przypadku Klient nie może domagać się zwrotu środków za niewykorzystaną dietę.

Art. 5
W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu Firma zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć dzienny zestaw posiłków w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania takiej dostawy Firma zobowiązuje się do automatycznego i nieodpłatnego wydłużenia usługi o jeden dzień.

 • 5 Zmiana i anulowanie zamówienia

Art. 1
W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub energetyczności planu żywieniowego oraz adresu i godziny dostawy. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, która powstała w wyniku zmiany. Możliwe jest również dokonanie zawieszenia realizacji zamówienia na podany przez Klienta czas lub całkowita rezygnacja z usługi.

Art. 2
Warunkiem dokonania zmian planu żywieniowego, jego energetyczności, zawieszenia lub rezygnacji z usług Firmy jest przekazanie takiej informacji na przynajmniej dwa dni robocze przed fizyczną realizacją dostawy zamówienia do godziny 16:00. Klient dokonując zmiany godziny i/lub adresu dostawy musi ją zgłosić do biura obsługi Klienta Firmy nie później niż do godz.16:00 dnia poprzedzającego dostawę. Zmian można dokonywać telefonicznie pod numerem 660 222 512 bądź drogą elektroniczną. Biuro obsługi Klienta odpowiada na zgłoszenia w godzinach pracy czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Art. 3
Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w art.2 § 5 nie będą realizowane.

Art. 4
Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez Firmę wysłaniem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Klient zobowiązany jest poinformować o ewentualnych nieprawidłowościach w przesłanym potwierdzeniu zmian w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku braku takiej informacji po upływie tego terminu przesłane dane uważa się za zweryfikowane i potwierdzone.

Art. 5
W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego zgodnego z aktualną ofertą Firmy, Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach pojedynczych dni.

Art. 6
W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia, istnieją dwie możliwości działania: zwrot powstałej nadpłaty lub wykorzystanie jej przy kolejnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków niezbędne jest pisemne oświadczenie Klienta z prośbą o dokonanie zwrotu. Zwrot ten dokonywany jest wyłącznie na p Firmie oryginału paragonu wystawionego na płatność za dane zamówienie. Zwrot wykonywany jest wyłącznie na konto, z którego wykonana została płatność za zamówienie.

 • 6 Reklamacje

Art. 1
W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Klient ma prawo złożyć reklamację elektroniczną na adres: zamowienia@dreamslim.pl.

Art. 2
Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone najpóźniej w czasie 24 godzin od zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja lub, w przypadku reklamacji jakości posiłków, w tym samym dniu.

Art. 3
Reklamacja dotycząca świadczonych usług będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. O jej wyniku Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego została przesłana.