Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Art. 1
Wszystkie dane osobowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia cateringu dietetycznego Dreamslim  przez Klienta  są przechowywane i gromadzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27-04-2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119, s.1)
– zwane dalej RODO.

Art. 2
Administratorem danych osobowych Klienta jest firma 4G S.C. Małgorzata Gil , Karolina Gil z siedzibą w Warszawie , ul. Krasińskiego 10, 01-615 wpisanym do CEiDG .
NIP 525-260-16-87  REGON 525 260 16 87

Art. 3
Z Administratorem  można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie internetowej www.deramslim.pl.

Art. 4
Administrator dokłada wszelkich starań poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych , aby  zapewnić ochronę danych przed ich przypadkowym lub umyślnym  ujawnieniem lub utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym ujawieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Art. 5
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
A/  prawidłowego zawarcia i wykonania umowy dotyczącej dostawy zestawów dietetycznych cateringu dietetycznego Dreamslim na podstawie złożonego zamówienia a w szczególności :
– czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej
– spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej i przechowywania dowodów
– kontrolowania jakości usług
– rozpatrywania reklamacji
B/ doboru diety przez dietetyka cateringu dietetycznego Dreamslim na podstawie wyrażonej zgody przez Klienta (dotyczy informacji o stanie zdrowia)
C/ marketingu produktów lub usług własnych cateringu dietetycznego Dreamslim, na podstawie uzasadnionego interesu własnego Administratora danych. W tym celu przetwarzane będą dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
D/ ewentualnego zlecenia podmiotowi trzeciemu wyegzekwowania należności  z niezapłaconej faktury przez Klienta Administratorowi
Podstawa prawna : art.6 ust.1b,c,f  RODO

Art. 6
Kategorie odbiorców danych osobowych:
Na zlecenie Administratora dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora:
– firmom kurierskim realizującym  dostawy zestawów dietetycznych Dreamslim
– biurom rachunkowym prowadzącym obsługę rachunkową Administratora
– dostawcom usług IT Administratora
– kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne Administratorowi
– nabywcom wierzytelności Administratora

Art. 7
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane :
– w ramach realizacji zamówienia – do czasu zakończenia jego realizacji
– po zakończeniu korzystania z usług – na podstawie przepisów o rachunkowości przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona
– w ramach informacji o stanie zdrowia – do czasu cofnięcia zgody
– w celach marketingowych i promocyjnych – do czasu wyrażenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania danych w tym celu.
– po zrealizowaniu umowy –  na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia
– egzekucji należności  – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczoną przez Administratora usługą

Art. 8
Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia i uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania  , prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu , a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Art. 9
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza prawo.